Een ander Europa is geen Utopia

Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld

Zending is ten diepste het liefdevol communiceren, in woord en daad, van Gods antwoord op het fundamentele probleem van de mens.

GOD en GODS BELOFTE

Gods diagnose
De mens kent vele noden. Wij geloven dat de ultieme crisis van de mens voortkomt uit haar fundamentele probleem: de zonde. Van nature is iedereen op zichzelf gericht en doet daarom alleen wat goed is eigen ogen. De gevolgen daarvan worden zichtbaar in onze maatschappij.
Gods medicijn
Het ultieme doel van God is dat de volken Hem loven en dat de mens voor altijd van Hem zal genieten. Om dit mogelijk te maken heeft Hij zijn Zoon gestuurd als definitieve oplossing van ons grootste probleem en Zijn Geest als Metgezel om ons van dag tot dag te vernieuwen.
Gods belofte
Het dorre dal van dagelijkse dingen zorgt voor een leegte in vele harten. Geld, macht en plezier beloven vervulling, maar aan het einde van de rit resten de puinhopen van een doelloos bestaan. God belooft rust en werkelijke vervulling. Zoals de kerkvader Augustinus ondervond: Ons hart vindt pas rust, wanneer het rust vindt bij God.


VERANDERING

God verandert mensen en door die mensen gemeenschappen.
Wanneer Zijn mensen in nieuwe kerken gaan samenkomen
zal de wereld Zijn liefde leren kennen.

God verandert mensen
Hoe groot de uitdaging waarmee iemand geconfronteerd wordt ook is, Jezus is bij machte om verandering te brengen in de meest uitzichtloze situaties wanneer wij ons tot Hem keren.
God verandert gemeenschappen
Wanneer veranderde mensen, lokaal, samensmelten in nieuwe kerken dan zal 1+1 drie worden. Aan onze liefde voor elkaar zal het dorp, de wijk, de stad zien dat wij Zijn volgelingen zijn.
God verandert de wereld
Wanneer deze veranderde gemeenschappen de beweging van binnen naar buiten kunnen maken zal de wereld zien dat God niet veranderd is en zich nog steeds ons lot aantrekt. 
 

EUROPA

Sinds 1904 zet ECM zich in voor kerkplanting in Europa.
Op dit moment zijn zo’n 300+ zendelingen werkzaam in 100+ kerkplantingstrajecten.

God ziet Europa’s nood
Welvaartsziekte nr. 1 in het Westen is overspannenheid en burn-out. De roep van Jezus om tot Hem te komen wanneer we vermoeid en belast zijn moet gehoord worden, misschien wel als nooit tevoren.
God wil dat Europa bereikt wordt
Van Jeruzalem tot Judea en van Samaria tot de uiteinden van de wereld. Van Lapland tot Lissabon, van Dornbirn tot Dublin. ECM werkt momenteel in 26 Europese landen om mensen op te roepen tot overgave aan Christus. Hoe zullen zij geloven, wanneer zij niet horen?
God kan Europa veranderen
De kerk groeit wereldwijd, tegelijkertijd horen we over de toenemende secularisatie van Europa. Wij geloven dat God een keer kan brengen en zien dat Hij ook hier toevoegt aan de lokale kerk.
 

KERKPLANTING

ECM gelooft dat de kerk Gods plan A is om mensen te bereiken.
Wij geloven dat de lokale kerk hét middel is waardoor God mensen roept, vormt én weer uitzendt.

De kerk als basis
We zijn er niet op uit om zoveel mogelijk ‘beslissingen voor Christus’ te registreren. We willen de volken tot zijn leerlingen maken, hen dopen en hun leren zich te houden aan alles wat God hun opgedragen heeft. De kerk is dé basis van waaruit deze opdracht uitgevoerd kan worden.
De kerk als tegenwicht
De ontkerkelijking, met name vanuit Protestantse en Katholieke hoek, zet flink door. Dorps- en wijkkerken verdwijnen in rap tempo en steeds minder Europeanen geven aan gelovig te zijn. Bij ontbossing plant je nieuwe bomen, bij ontkerkelijking plant je nieuwe kerken.
De kerk als katalysator
Nieuwe kerken trekken meer zoekers en ongelovigen dan bestaande kerken. Omdat ze zelf de route van ‘niets naar iets’ hebben afgelegd zullen ze eerder geneigd zijn om zelf ook missionair actief te zijn in wijk, stad of regio.
 

-BE THE CHANGE-

ECM zoekt en werft mensen om in die missie van God een rol te spelen om andere mensen te bereiken met het goede nieuws en om lokale kerken gemeenschappen te starten en te ondersteunen.

Gebed brengt verandering
Een veranderd Europa begint bij gebed. Wanneer je wilt bidden voor deze verandering, voorzien we je graag van up to date – informatie (link gebedsbrief)
Geven brengt verandering
ECM-werkers worden financieel ondersteund door vrienden, familie en kerken. Misschien kun je niet zelf gaan, maar wel hen ondersteunen die dat wel doen. Geven is een belangrijke manier om Europa te veranderen.  (link doneer pagina)
Gaan brengt verandering
Misschien ervaar je een roeping voor kerkplanting en ben je op zoek naar een partner om die roeping te toetsen en samen op te trekken. Bij ECM hebben we diverse vacatures, maar nog veel meer bieden we maatwerk. Neem contact met ons op om te onderzoeken of je de verandering kunt zijn die je graag zou willen zien in Europa. (zie onze vacatures)